მიმდინარე წლის 14 მაისიდან

ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 აპრილის #201 დადგენილება,  რომლის მიხედვითაც დგინდება საფოსტო გზავნილით შემოტანილი საქონლის გაფორმების საფასური, შემდეგი ოდენობით: 

·        300-დან 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე – 20 ლარი

·        3 000-დან 10 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე – 100 ლარი

·        10 000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონელზე – 300 ლარი,

საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს შემდეგ სახაზინო კოდზე: 707017021 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილის დეკლარაციის პროცესის დასრულებისთვის, სავალდებულოა მიმღებმა პირმა (მიუხედავად იმისა ფიზიკური თუ იურიდიული პირია ის), საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი  წარმოადგინოს  წინასწარ. 

მალეო
რიგის ნომრის ონლაინ აღება
სახმელეთო ამანათი
სახლიდან სახლში