წერილი, მცირე პაკეტი და M ტომარა

მისამართის მითითების ნიმუში:

 

საქართველოს ტერიტორიაზე:

 

 

 

 

საზღვარგარეთ:

 

 

 

       

წერილი - გზავნილის სახეობა, რომელიც შეიცავს ქაღალდზე დატანილ ტექსტს ან/და დოკუმენტს და იგზავნება/ბარდება  დახურული სახით, კონვერტით;

·        მარტივი წერილის წონა: 500გრ-მდე;

·        რეგისტრირებული წერილის  წონა: 2 კგ-მდე;

·        წერილის  ზომა: მინიმალური 90X140 მმ; მაქსიმალური - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 50მმ. 

 

 

საფოსტო ბარათი - წარმოადგენს მყარი ქაღალდის ან მუყაოსგან დამზადებულ სპეციალურ ბლანკს, ანკუთვნილს წერილობითი ტექსტის განსათავსებლად და იგზავნება/ბარდება ღია სახითკონვერტის გარეშე.

·        საფოსტო ბარათის წონა20გრ-მდე.

·        საფოსტო ბარათის ზომა: მინიმალური 90X140 მმმაქსიმალური - 120X235მმ

 

  

 

მცირე პაკეტი - გზავნილის სახეობარომლის შიგთავსიც შეიცავს ნივთებს, თუ მათი მცირე პაკეტის სტატუსით გაგზავნა/მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასმსოფლიო საფოსტო კავშირის აქტებს, მიმღები ქვეყნის ან „საქართველოს ფოსტა“-ს მიერ დადგენილ წესებს.  

·      მცირე პაკეტის წონა: 2კგ-მდე;

·      მცირე პაკეტის ზომა: მინიმალური   90X140 მმ;  მაქსიმალური   - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 50მმ.

 

 

ტომარა - გზავნილის სახეობარომლი ეიცავს ერთ ადრესატზე დამისამართებულ წიგნებს, გაზეთებს, პერიოდულ გამოცემებს და სხვა მსგავს პროდუქციას.

·      M ტომარას წონა 30კგ-მდე;

·      M ტომარას გარშემოწერილობა -120სმ.

 

ჰიბრიდული წერილი - ადგილობრივი წერილის სახეობა, რომელიც მიიღება ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით, ხდება მისი მატერიალურ ფორმატში (ქაღალდზე) გადატანა და გამგზავნის სურვილის შესაბამისად მისი ღია (უკონვერტოთ) ან დახურული (კონვერტით) სახით ჩაბარება ადრესატისათვის.

·     ჰიბრიდული წერილის  წონა:  100 გრ-მდე; 

·     ჰიბრიდული წერილის  ზომა:  მინიმალური   90X140 მმ;  მაქსიმალური   - 240X340მმ; ფურცლის მაქსიმალური რაოდენობა: 15ცალი. 

 

 

მარტივი გზავნილი  - საფოსტო გზავნილი (საფოსტო ბარათი,  წერილი (მათ შორის ჰიბრიდული), რომელსაც მისი ფოსტისთვის გადაცემისას  არ ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიუწერავად და ადრესატს ბარდება ხელმოწერის გარეშე.

 

რეგისტრირებული წერილი, მცირე პაკეტი, M ტომარა (გარდა საფოსტო ბარათისა- საფოსტო გზავნილი, რომელიც ფოსტისთვის გადაცემისას რეგისტრირდება და ენიჭება მაიდენტიფიცირებელი ნომერი, იგზავნება თანმხლებ დოკუმენტებზე მიწერით და ადრესატს ბარდება ხელმოწერით.

 

დაზღვეული წერილი, მცირე პაკეტი, M ტომარა - რეგისტრირებული საფოსტო გზავნილი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 2 000 ლარზე მეტი.

 

 

წერილის, მცირე პაკეტი, M ტომარის ჩაბარების ვადები საქართველოს ტერიტორიაზე: 

სტანდარტული: 

Ø   D+3 - გარდა სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/   ჩასაბარებელი  გზავნილებისთვის;

Ø   D+5 - სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/ჩასაბარებელი გზავნილებისთვის;

 

 დაჩქარებული: 

Ø   12/12 (იგზავნება მხოლოდ ერთი და იგივე ადმინისტრაციული ერთეულის ფარგლებში):

       - არაუგვიანეს იმავე დღისა, თუ წერილი მიღებულია სამუშაო დღის 12.00 საათამდე;
       - არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღის 12.00 საათამდე - თუ წერილი მიღებულია წინა სამუშაო დღის 12.00 საათის შემდეგ.

  

დეპეშა

 

·        დეპეშა გულისხმობს სერვისცენტრის საშუალებით და სატელეგრაფო ქსელის გამოყენებით, გამგზავნის მიერ მისთვის სასურველი ტექსტის ღია ფორმით გაგზავნას და ასეთივე ფორმით ჩაბარებას ადრესატისათვის.

·         შესაძლებელია დეპეშის გაგზავნა და მიღება როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე მიღება და გაგზავნა იმ სახელმწიფოებში, რომელთა ჩამონათვალიც მოცემულია დანართი #1-ში.

·        დეპეშის დამატებითი სერვისებით დამოწმებული დეპეშა და დეპეშაჩაბარება-შეტყობინებით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ საერთაშორისო გამავალიდეპეშისდსთ- ქვეყნებში გაგზავნის შემთხვევაში. (დსთ- ქვეყნების ჩამონათვალი იხილეთ დანართი #2-ში).

 

ჩაბარების ვადები:

·        საერთაშორისო შემომავალი და ადგილობრივი დეპეშის ადრესატისათვის ჩაბარება ხორციელდება /-ის მიერ მისი მიღებიდან არაუგვიანეს მესამე სამუშაო დღისა.

·        დამატებითი სერვისებითდამოწმებული დეპეშადა დეპეშაჩაბარება-შეტყობინებით“ გაგზავნილი საერთაშორისო დეპეშის ადრესატისთვის ჩაბარება ხდება გამგზავნის მიერ დეპეშის /-ში ჩაბარებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.