საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 აპრილის #201 დადგენილება საფოსტო გზავნილით შემოტანილი საქონლის გაფორმების საფასურზე

მაისი 13, 2022

ძვირფასო მომხმარებელო,

გაცნობებთ, რომ მ/წლის 14 მაისიდან ძალაში შედის საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 აპრილის #201 დადგენილება,  რომლის მიხედვითაც დგინდება საფოსტო გზავნილით შემოტანილი საქონლის გაფორმების საფასური, შემდეგი ოდენობით: 

 

·        300-დან 3 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე – 20 ლარი

·        3 000-დან 10 000 ლარამდე ღირებულების საქონელზე – 100 ლარი

·        10 000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონელზე – 300 ლარი,

საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს შემდეგ სახაზინო კოდზე: 707017021

 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გზავნილის დეკლარაციის პროცესის დასრულებისთვის, სავალდებულოა მიმღებმა პირმა (მიუხედავად იმისა ფიზიკური თუ იურიდიული პირია ის), საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი  წარმოადგინოს  წინასწარ.