ამანათი

 
ამანათი - საფოსტო გზავნილის სახეობარომლის შიგთავსი შეიძლება იყოს ნებისმიერი  საგანი (საქონელი), თუ მისი გაგზავნა/მიღება არეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასმსოფლიო საფოსტო კავშირის აქტებსდანიშნულების ქვეყნისა და შპს „საქართველოს ფოსტა“- მიერ დადგენილ წესებს.
 
 
 
 
ქვეყნის გარეთ გასაგზავნი ამანათის პირობების სანახავად გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/requirements/
 
 
 
ქვეყანაში შემომავალი, აგრეთვე ადგილობრივი ამანათებისთვის დადგენილია წონის/ზომის შემდეგი ზღვარი:
 
 • ამანათის წონა - 30კგ-მდე.
 • ამანათის ზომა: ზომა - 105სმX105სმX105სმ (ან 200სმ. - სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის, რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
 
 
ქვეყანაში შემომავალი, აგრეთვე ადგილობრივი ამანათის ადრესატისთვის ჩაბარების ვადები:
 
ØD+3 - გარდა სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/   ჩასაბარებელი  გზავნილებისთვის;
 
ØD+5 - სპეციალურ ადმინისტრაციულ ერთეულში მიღებული/ჩასაბარებელი გზავნილებისთვის;
 
 
შენიშვნა:
·   გულისხმობს „საქართველოს ფოსტის“ მიერ გზავნილის მიღების დღეს, რომელსაც ემატება მითითებული სამუშაო დღეების რაოდენობა.
 
· სპეციალური ადმინისტრაციული ერთეულებია - მესტიის (3200), სტეფანწმინდის (4700), დუშეთის (1800), თიანეთის (2500), ცაგერის (5100), ლენტეხის (2900) ადმინისტრაციული ერთეულები.
 
 
 
 
საქართველოს ტერიტორიაზე ამანათის ჩაბარების წესები
  
vსაერთაშორისო შემომავალი ამანათებისთვის
·   თუ ამანათი შეიცავს ინფორმაციას ადრესატის მობილური ტელეფონის ნომრის შესახებ, ამანათის „საქართელოს ფოსტის“ მიღების შემდეგ ხორციელდება SMS შეტყობინების გაგზავნა.
·   მობილური ტელეფონის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში ამანათზე მითითებულ ადრესატის მისამართზე ხდება წერილობითი შეტყობინების დატოვება „საქართველოს ფოსტის“ მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად  (იხ. შემდეგი ბმული https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=25 ).
vადგილობრივი ამანათებისთვის
·   თუ ამანათის გამგზავნს ფიზიკური პირი წარმოადგენს, რომელმაც ამანათის დამისამართებისას არ მოახდინა ადრესატის მობილური ტელეფონის ნომრის მითითება, ასეთ შემთხვევაში ამანათი ჩაითვლება „მოკითხვამდე“ პირობით გაგზავნილად და შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების  დატოვება კურიერის მიერ ადრესატის მისამართზე არ მოხდება.
·  თუ ამანათის გამგზავნს იურიდიული პირი წარმოადგენს, რომელმაც ამანათის დამისამართებისას არ მოახდინა ადრესატის მობილური ტელეფონის ნომრის მითითება, ამანათზე მითითებულ ადრესატის მისამართზე ხდება წერილობითი შეტყობინების დატოვება „საქართველოს ფოსტის“ მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად (იხ. შემდეგი ბმული https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/manual/&id=25).
 
 
 
 
 
შენიშვნა: ჩაუბარებელი ამანათის გამგზავნისთვის უკან დაბრუნება ხორციელდება მისი "საქართველოს ფოსტისთვის" გადმოცემიდან 30 დღის გასვლის შემდეგ. მომხმარებელსსაშუალება აქვს აღნიშნული ვადა გაახანგრძლივოს შესაბამისი განცხადებით "საქართველოს ფოსტისთვის" მიმართვის გზით.
 
 
 
 
 
 
ადგილობრივი ამანათით აკძალულია შემდეგი საგნების, ნივთიერებების, ცხოველების, პროდუქტების ან მასალების გაგზავნა:
 
 
 •  ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული საშუალებები, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები;
 •  რადიაქტიური ნივთიერებანი;
 •  ფეთქებადი, აალებადი, ტოქსიკური, ბიოლოგიური, ინფექციური და სხვა საშიში   ნივთიერებანი;
 •  იარაღი, არააღჭურვილი ფეთქებადი მოწყობილობები და საბრძოლო მასალები, მათ შორის არააღჭურვილი ყუმბარები, ჭურვები და სხვა ანალოგიური საგნები, აგრეთვე ასეთი მოწყობილობებისა და საგნების მულაჟები;
 • საგნები რომლებსაც კავშირი აქვთ პედოფილიასთან და ბავშვთა პორნოგრაფიასთა
 • ცოცხალი ცხოველები;     
 • ფულის ნიშნები, დაუმუშავებელი პლატინა, ოქრო, ვერცხლი და ძვირფასი ქვები, გარდა მათი ნაკეთობებისა;
 • წერილები, დოკუმენტები და ქაღალდზე დატანილი ნებისმიერი ბეჭდვითი მასალები, ხელნაწერები და ფოტოსურათები, თუ მათი ზომა/წონა არ აღემატება ადგილობრივი მცირე პაკეტისთვის დადგენილ მოთხოვნებს.
 • კონტრაფაქტული ან მეკობრული საგნები;
 • საგნები, რომლებიც თავისი ხასიათით ან შეფუთვით შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს „საქართველოს ფოსტის“ თანამშრომლებისათვის, საშუალებებისთვის ან მოსახლეობისათვის, აბინძურებდეს ან აფუჭებდეს სხვა გზავნილებს, კომპანიის მოწყობილობებს ან მესამე პირის საკუთრებას;
 • გზავნილები, რომლებიც იგზავნება თაღლითობის ხელშესაწყობად ან გადასახდელი თანხის სრულად გადახდის თავიდან აცილების მიზნით;
 
 
 
 
 
ადგილობრივი ამანათის გაგზავნის შემთხვევაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი დამატებითი სერვისებით:
 
 • ამანათის ადრესატის მისამართზე ჩაბარება;
 • ამანათის გადამისამართება;
 • პირადად ადრესატისთვის ჩაბარება;
 • ამანათი ჩაბარების დასტურით;
 • ინფორმაციის გაცემა საფოსტო მომსახურების განხორციელების  ფაქტის დადასტურების შესახებ;
 • ამანათის ფასდადებით გაგზავნა - შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამგზავნი და ადრესატი წარმოადგენენ ფიზიკურ პირს და არ ხდება ამანათის დაზღვევა;
 • მანათის დაზღვევა (ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი).